ANBI-publicatie

Beste lezer,

Op onze website kunt u de nodige informatie vinden over ons centrum. De onderhavige publicatie is bedoeld om uitvoering te geven aan de wettelijke publicatieplicht die geldt voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI), zoals Boeddhistisch Centrum Haaglanden.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Het bestuur van Boeddhistisch Centrum Haaglanden

Openbaar te maken gegevens

 1. Naam. Boeddhistisch Centrum Haaglanden (hierna: BCH).
 2. RSIN nummer: 850604965
 3. Contactgegevens: Deze zijn te vinden op onze website.
 4. Doelstelling. Kort samengevat wil ons centrum onderzoeken hoe we vanuit westers perspectief de leer van de Boeddha vorm en inhoud kunnen geven in het dagelijks leven. Het uitgebreide cursusprogramma over boeddhisme dat we aanbieden vindt zijn basis in meditatie en is zowel bedoeld voor beginners als gevorderden. U vindt het cursusprogramma op onze website.
 5. Actueel beleidsplan. Ons tweejarig beleidsplan 2022-2024 vindt u hier.
 6. Samenstelling bestuur en beloningsbeleid. BCH heeft geen winstoogmerk. Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 leden waaronder een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor  hun werkzaamheden. BCH ontvangt geen subsidie. Het centrum financiert zijn activiteiten op basis van giften van sympathisanten, lidmaatschapsbijdragen en de bijdragen in de kosten die deelnemers aan de meditatie- en studiebijeenkomsten inbrengen. De inkomsten van BCH worden voornamelijk aangewend voor de financiering van het pand (huur, onderhoud, nutsvoorzieningen) en organisatiekosten (telefoon, internet, PR). Daarnaast wordt soms een financiële bijdrage geleverd aan externe initiatieven die aansluiten bij de statutaire doelstelling.

   

  De begeleiders van BCH kunnen een beroep doen op een jaarlijks – door het bestuur vast te stellen – studiebedrag. Uit dit bedrag kunnen begeleiders de door hen gemaakte kosten declareren voor aanschaf van studieboeken, retraitekosten (incl. de eigen BCH-retraites) en mogelijk andere kosten verbonden aan hun beoefening. Begeleiders, bestuurders en vrijwilligers ontvangen, zo nodig, een vergoeding voor de door hen gemaakte kosten, maar geen vrijwilligersvergoeding.  Zij zetten zich vrijwillig in voor het centrum. De dharma-adviseur ontvangt, overeenkomstig de hiervoor geldende wetgeving, een onbelaste vrijwilligersvergoeding conform de regels van de Belastingdienst.

 7. Activiteiten. Onze activiteiten en actuele programma vindt u op onze website.
 8. Verkorte staat van baten en lasten. De verkorte staat van baten en lasten vindt u hier.