Beleidsplan

Tweejarig beleidsplan Boeddhistisch Centrum Haaglanden 2020-2021

Statutaire doelstelling

Boeddhistisch Centrum Haaglanden (hierna: BCH) heeft ten doel:

 1. de Boeddhadharma, zoals deze via de historische Boeddha en zijn volgelingen in de verschillende tradities is overgedragen, gemeenschappelijk te bestuderen, te beoefenen en in praktijk te brengen;
 2. het bevorderen dat een ieder, doch vooral zijn sanghaleden, onder leiding van gekwalificeerde voorgangers onderricht van de Boeddhadharma kan ontvangen; dit geldt voor alle onderdelen van de leer, zoals de boeddhistische ethiek, de boeddhistische leerredes en -rituelen, diverse vormen van meditatiebeoefening en alles wat kan bijdragen aan de juiste overdracht;
 3. het bevorderen van de integratie en emancipatie van de beoefening van de Boeddhadharma in al haar uitingsvormen in de Nederlandse samenleving, zoals deze onder andere tot uitdrukking komt in de kunst, literatuur, filosofie, het duurzame burgerschap & levensonderhoud, een en ander in de ruimste zin van het woord;
 4. het bevorderen van het welzijn van alle levende wezens.

BCH heeft geen winstoogmerk.

Grondslag

De grondslag van BCH is in beweging en blijft bij voorkeur ook dynamisch. De grondslag is ontstaan uit eerdere ervaringen en laat zich als volgt kenmerken:

 • aftastend in de vraag waaraan deelnemers behoefte hebben en onderzoekend wat betreft de vraag wat aansluit bij de hedendaagse drukke mens;
 • niet verbonden aan een specifieke boeddhistische traditie of stroming;
 • niet sektarisch of dogmatisch;
 • een vrijzinnige invulling van inhoud van het programma;
 • een open karakter;
 • verbinding zoekend en makend met huidige tijd en maatschappij en het westers cultureel erfgoed;
 • gericht op het leven in de Randstad;
 • de inhoud van het onderricht is gebaseerd op boeddhistische bronteksten uit verschillende tradities.

Beleid

Rol van het bestuur

Met de oprichting van het kerkgenootschap BCH is in 2011 het bestuur, gevormd uit sanghaleden, verantwoordelijk geworden voor de organisatie van het centrum. De voorganger en begeleiders concentreren zich op hun verantwoordelijkheid voor het boeddhistische onderricht en beslissingen ten aanzien van de levensbeschouwelijke inhoud van het centrum. Het bestuur streeft naar een gezonde in- en uitstroom van bestuursleden waarbij de bestuursleden de kans krijgen om zich goed in te werken om hun taken gedurende een significante periode te kunnen verrichten om daarna de taken te kunnen doorgeven aan nieuwe bestuursleden.

De bestuursleden houden zich bezig met het beleid en de identiteit van het centrum, maar uitdrukkelijk ook met praktische en uitvoerende taken.

Activiteiten

BCH tracht haar doelstellingen te bereiken door het organiseren van onder meer de volgende activiteiten:

 • cursussen over meditatie en boeddhisme;
 • meditatiebijeenkomsten, gericht op de zelfwerkzaamheid van de boeddhistisch beoefenaar;
 • studiebijeenkomsten;
 • open avonden;
 • uitgeven van een interne nieuwsbrief;
 • meditatieretraites (weekendretraites, zomerretraites) op andere locaties, de een meer gericht op mensen die net begonnen zijn met hun boeddhistische beoefening, de ander meer gericht op beoefenaars die al langer bezig zijn;
 • voorlichting aan scholen door middel van gastlessen of het ontvangen van klassen in het centrum van BCH;
 • stiltewandelingen, excursies;
 • het beheer van een bibliotheek met boeddhistische boeken, documentaires en films;
 • het meewerken aan activiteiten op het gebied van de interreligieuze dialoog, als zich daarvoor gelegenheden voordoen;
 • de ondersteuning van de integratie en emancipatie van de beoefening van de Boeddhadharma in al haar uitingsvormen in de Nederlandse samenleving, in het bijzonder door lidmaatschap van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN).

Financiering van de activiteiten

BCH ontvangt geen subsidie. Het centrum financiert zijn activiteiten op basis van giften van sympathisanten, lidmaatschapsbijdragen en de bijdragen in de kosten die deelnemers aan de meditatie- en studiebijeenkomsten inbrengen.

De inkomsten van BCH worden voornamelijk aangewend voor de financiering van het pand (huur, onderhoud, nutsvoorzieningen) en organisatiekosten (telefoon, internet, PR). Daarnaast wordt soms een financiële bijdrage geleverd aan externe initiatieven die aansluiten bij de statutaire doelstelling.

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen, zo nodig, een vergoeding voor de door hen gemaakte kosten, maar geen vrijwilligersvergoeding. Zij zetten zich vrijwillig in voor het centrum.

De voorganger ontvangt, overeenkomstig de hiervoor geldende wetgeving, een onbelaste vrijwilligersvergoeding conform de regels van de Belastingdienst. In de toekomst is het denkbaar dat de voorganger – indien nodig – een toelage in zijn levensonderhoud ontvangt. Hiervoor is een financiële reservering gemaakt.

Om de continuïteit van haar activiteiten te kunnen waarborgen, streeft BCH ernaar een eigen vermogen aan te houden dat tenminste voldoende is om gedurende twee jaar de lasten van het centrum te kunnen dekken. Daarnaast worden reserves gevormd voor toekomstig onderhoud en vervanging van de inventaris.

Het bestuur streeft ernaar om de richtlijnbedragen voor bijdragen in de kosten voor activiteiten laag te houden en waar mogelijk kosten te dekken op basis van giften. Indien de inkomsten van BCH hoger worden dan voor de exploitatie, de reserveringen en voorzieningen nodig is, zal het bestuur besluiten het overschot te schenken aan een doel dat aansluit bij de statutaire doelstellingen.

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van BCH, in het bijzonder de penningmeester. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en een jaarrekening gemaakt. Boekhouding en jaarrekening worden jaarlijks gecontroleerd door een kascontrolecommissie. Voor verdere toelichting omtrent de uitgaven en inkomsten van het centrum wordt verwezen naar de verkorte staat van baten en lasten.

Betrokkenheid van sanghaleden

Sanghaleden die dat willen, kunnen hun betrokkenheid bij het centrum uiten door formeel lid te worden. Overeenkomstig de statuten vindt er jaarlijks een raadpleging plaats op de sangha-avond. Op en na deze avond, die ook toegankelijk is voor actief betrokkenen die niet formeel lid zijn van BCH, krijgen de leden en aanwezigen inzage in de jaarrekening. Deze werkwijze zal in de periode 2018-2019 worden gecontinueerd.

Sanghaleden zijn als vrijwilliger ook betrokken bij diverse taken binnen BCH. Het streven is de vrijwillige inzet van sanghaleden te vergroten en te stimuleren. Hiermee is eind 2014 een begin gemaakt door de invulling van de donderdagavonden over te laten aan sanghaleden in samenwerking met het bestuur. In de periode 2018-2019 wordt dit voortgezet en uitgebouwd.

Individueel verdiepend traject, aspirant-begeleiders

Om de continuïteit van het centrum ook op de (middel)lange termijn te waarborgen, is het van belang dat meer mensen binnen de sangha hun beoefening en kennis van het boeddhisme verdiepen, zodat zij – aanvankelijk onder begeleiding en later ook zelfstandig – kunnen bijdragen aan het inhoudelijk onderricht. Hiertoe kunnen sanghaleden deelnemen aan een individueel verdiepend traject dat wordt begeleid door de voorganger.

Aan het begin van het cursusjaar 2018-2019 zijn er zes deelnemers aan dit traject. Deze deelnemers treden op als begeleiders in cursussen en retraites. Het streven is om het aantal begeleiders uit te bereiden van zes naar tien.

Voor de periode 2018-2019 is de uitbreiding van het aantal deelnemers aan het individuele traject een aandachtspunt. Dit vertaalt zich ook in financiële zin. De deelnemers aan dit traject worden financieel ondersteund in hun beoefening. Concreet betekent dit dat voor iedere deelnemer jaarlijks een budget beschikbaar is ter vergoeding van de kosten van activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling tot begeleider, bijvoorbeeld deelname aan externe retraites en de aanschaf van boeddhistische boeken. De deelnemers aan het individuele ontwikkelingstraject hoeven niet bij te dragen aan de kosten van activiteiten binnen BCH, met uitzondering van de door BCH georganiseerde retraites, tenzij de betreffende begeleiders deel uitmaken van de leiding van de betreffende retraites.

Toegankelijkheid voor mensen met een laag inkomen

BCH streeft ernaar zijn cursussen en activiteiten toegankelijk te laten zijn voor een breed publiek. Door inzet van vrijwilligers is het mogelijk de bijdrage aan de kosten die deelnemers betalen laag te houden. Om de activiteiten van BCH ook goed toegankelijk te laten zijn voor mensen met een laag inkomen is in 2012 een solidariteitsfonds beschikbaar gesteld. Mensen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op een bijdrage uit dit fonds voor hun deelname aan BCH-activiteiten. In de periode 2018-2019 wordt dit fonds gecontinueerd.
Studenten krijgen 25% korting op vertoon van hun studentenkaart. Deze kortingsregeling geldt ook voor mensen die in bezit zijn van de Ooievaarspas. De kosten voor deze kortingsregeling komen ten laste van het solidariteitsfonds. Deze regeling wordt in de periode 2018-2019 gecontinueerd.

Maatschappelijke betrokkenheid / naar buiten treden

Het bestuur heeft sanghaleden uitgenodigd om zelf activiteiten te organiseren die aansluiten bij het doel om maatschappelijk betrokken te zijn. Daarvoor stelt het zo nodig financiële middelen ter beschikking.